Regulamin subskrypcji

Regulamin zasad korzystania i dokonywania zakupu subskrybcji na stronie internetowej Fundacji Towarzystwa Projektów Edukacyjnych.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedającym – rozumie się przez to Fundację Towarzystwa Projektów Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grażyny 15/116.
 2. Kupującym – rozumie się przez to osobę dokonującą zakupów poprzez stronę internetową.
 3. Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin zasad korzystania i dokonywania zakupów na podstronie subskrybcji na stronie internetowej Fundacji Towarzystwa Projektów Edukacyjnych.
 4. Subskrybcja  – rozumie się przez to sklep internetowy Fundacji Towarzystwa Projektów Edukacyjnych.
 5. Pakiet Edukacyjny  – rozumienie się przez to pakiet 30 sztuk publikacji  znajdujące się w subskrybcji internetowej Fundacji Towarzystwa Projektów Edukacyjnych. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 2. Dokonanie zakupu w subskrybcji internetowej jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu przez Kupującego.
 3. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie wyrażenie przez Kupującego zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sprzedającego informacji zawartych w zamówieniu w celach statystycznych zgodnie z umową z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
 4. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży pakietów edukacyjnych oraz wystaw w subskrybcji internetowej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym karną i cywilną za przestrzeganie postanowień Regulaminu.

Składanie i przyjmowanie zamówień.

§ 2.

 1. Subskrybcja internetowa prowadzona jest przez pracowników Fundacji Towarzystwa Projektów Edukacyjnych
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.tpe.pl
 3. Kupujący składa zamówienie poprzez:
  1. wybór jednej lub kilku pozycji pakietów edukacyjnych znajdujących się w subskrybcji internetowej,
  2. prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie,
  3. wysłanie formularza zamówienia drogą elektroniczną ze strony www.tpe.pl
 4. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i internetowy adres e-mail.
 5. Jeżeli złożone przez Kupującego zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność publikacji, Sprzedający niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany:
  1. wraz ze wskazaniem terminu dostawy publikacji niedostępnej – w takim przypadku zamówienie jest ważne, a czas realizacji ulega zmianie,
  2. jeżeli realizacja zamówienia w ogóle nie jest możliwa z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, Kupujący może złożyć zamówienie na inny pakiet edukacyjny z oferty dostępnej w subskrybcji internetowej.
 6. W przypadku niezaakceptowania przez Kupującego nowego terminu realizacji zamówienia, żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku zamówienia.
 7. Kupujący może anulować zamówienie w ciągu 8 godzin od chwili jego złożenia przesyłając anulację pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy lub telefonicznie. Kupujący nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 8. Do każdego zamówienia Sprzedający dołącza imienną fakturę VAT. Sprzedający pobiera koszty z tytułu przesyłki w zależności od ustalonej z Kupującej formy wysyłki.

Realizacja zamówienia

§ 3.

 1. Sprzedający realizuje zamówienie wciągu miesiąca od zakończenia zapisywania się na subskrybcję konkretnego pakietu edukacyjnego.
 2. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest zebranie minimum 10 klas na jeden rodzaj pakietu  edukacyjnego. O czym Kupujący zostaje poinformowany w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia możliwości zapisywania się na subskrybcję danego pakietu edukacyjnego.
 3. Płatność za zamówienie publikacji możliwa jest wyłącznie przelewem bankowym. Po skompletowaniu zamówienia Kupujący jest informowany o wysokości kwoty jaką należy uiścić przelewem. Realizacja i wysyłka zamówienia następuje po otrzymaniu wpłaty na konto.
 4. Do terminu, o którym mowa w ust 1 nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 5. Z przyczyn niezależnych od Sprzedającego termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
 6. Numer konta bankowego na który należy przelać podaną na formularzu zamówienia kwotę oraz kwotę przesyłki zostanie przesłany mailem na podany przez Kupującego adres mailowy.

§ 4.

 1. Wszystkie ceny podane w subskrypcji na stronie www.tpe.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym pakiecie edukacyjnym jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony drogą mailową sposób.
 4. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki zgodnie § 2 ust 8 niniejszego regulaminu.

Odstąpienie od umowy

§ 5.

 1. Ze względu na koszt pakietów edukacyjnych, które pokrywają jedynie ich produkcję, po otrzymaniu pakietów nie podlegają one zwrotowi.

§ 6.

 1. Jeżeli po otrzymaniu publikacji Kupujący znajdzie w niej wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, Kupujący powinien odesłać ją przesyłką pocztową na adres Sprzedającego.
 2. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Publikacje wadliwe (puste strony, niewłaściwa kolejność stron, uszkodzenia mechaniczne) wymieniane będą natychmiast po zgłoszeniu na pełnowartościowe egzemplarze.
 3. Każdorazowo w sprawach spornych decyzję o reklamacji podejmuje Prezes Zarządu Towarzystwa Projektów Edukacyjnych – Paweł Zarzycki.

Postanowienia końcowe

§ 7.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z subskrypcji internetowej zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych od niego niezależnych oraz następstw takich przerw.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany oferty towarów w każdym czasie, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i umieszczenia w księgarni internetowej pod adresem www.stutthof.org/publikacje.
 4. Wszelkie pytanie i problemy prosimy kierować do Biura Fundacji Towarzystwa Projektów Edukacyjnych na mail: j.sosnowska@tpe.org.pl

  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych dziecka jest Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych z siedzibą przy ulicy Grażyny 15/116, 02-548 w Warszawie.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: tpe.biuro@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe dziecka w postaci: imienia nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu prowadzonego przez Fundację Towarzystwo Projektów Edukacyjnych i statutowej działalności Fundacji.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji konkursu prowadzonego przez Fundację Towarzystwo Projektów Edukacyjnych. Odmowa udostępnienia danych spowoduje brak możliwości realizacji w/w zadań przez ADO;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do realizacji zamówienia i informowaniu o ofercie edukacyjnej Fundacji Towarzystwa Projektów Edukacyjnych.