Statut

FUNDACJI „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych”

Paweł Zarzycki zwany dalej Fundatorem , działają na podstawie art.5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j Dz. U. z 1991 roku nr 46,poz.203 ze zm.) ustala statut Fundacji „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych“ następującej treści :

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

Fundacja „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie:

 1. niniejszego Statutu;
 2. przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203, z późn. zm.); 
 3. przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm).

§ 2

 1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa, a terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli realizacja celów Fundacji tego wymaga, może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 3. Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą.
 4. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy: TPE, wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 5. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
 6. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na język obcy.

§ 3

Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony.

Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 4

Celem Fundacji jest wspieranie i pomoc w sprawach:

 1. podwyższania poziomu edukacji i dostępu do wiedzy;
 2. poprawa sytuacji młodzieży i dorosłych na płaszczyźnie edukacyjnej, naukowej, wychowawczej, kulturalnej i oświatowej;
 3. przybliżenia młodym ludziom problematyki Unii Europejskiej i możliwości działania w zjednoczonej Europie;
 4. promocji nowoczesnego patriotyzmu i pogłębiania świadomości narodowej.
 5. pomocy krajom trzeciego świata;
 6. pomocy polskich misjonarzy na całym świecie;
 7. krzewienie idei zdrowego sposobu i trybu życia oraz ochrona i promocja zdrowia;
 8. promocji samorządności;
 9. ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego wśród młodzieży;
 10. podnoszenia świadomości ekologicznej i zdrowotnej;
 11. pomocy dla dzieci i młodzieży w szczególności z najbiedniejszych regionów wiejskich;
 12. pomocy osobom niepełnosprawnym;
 13. pomocy Polakom mieszkającym poza granicami kraju;
 14. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. współdziałanie z organizacjami i instytucjami o celach podobnych do celów Fundacji oraz współpraca z organizacjami państwowymi i samorządowymi;
 2. przygotowywanie i wdrażanie programów antynarkotykowych;
 3. przygotowywanie i przeprowadzanie kampanii na rzecz podnoszenia świadomości i poszerzania wiedzy w dziedzinach określonych przez Cele Fundacji;
 4. organizowanie różnego typu akcji społecznych;
 5. organizowanie   i prowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych jak też ogólnodostępnych;
 6. organizowanie i prowadzenie warsztatów i plenerów: dziennikarskich, artystycznych czy plastycznych;
 7. organizowanie konkursów;
 8. planowaniem i realizacją krótko- i długoterminowych programów o charakterze: edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym, oświatowym lub promocji i ochrony zdrowia;
 9. organizowanie zbiórek publicznych;
 10. współpracę ze szkołami wyższymi;
 11. współpracę z Funduszami Państwowymi;
 12. współpracę z fundacjami o pokrewnych celach;
 13. współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami w kraju i zagranicą;
 14. współpracę z prasą, radiem, telewizją;
 15. współpracę z Kościołem Katolickim;
 16. podejmowanie działalności właściwej dla stowarzyszeń, służącej realizacji celów Fundacji, w tym także gromadzenie środków finansowych;
 17. informowanie społeczeństwa o swej działalności;
 18. prowadzenie działalności wydawniczej, tak w zakresie wydawnictw drukowanych jak i publikowanych w Internecie, oraz szkoleniowej związanej z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1-16;
 19. prowadzenie działalności w zakresie produkcji utworów audiowizualnych związanej z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1-16;
 20. prowadzenie działalności w zakresie kreacji i prowadzenia portali internetowych związanej z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1-16.

Rozdział III
Organy Fundacji

§ 6

Organami Fundacji są: 

 1. Rada Fundacji, 
 2. Zarząd. 

§ 7

 1. Do obowiązków Rady należy w szczególności:
  • opiniowanie rocznego planu działalności Fundacji w zakresie zadań finansowanych,
  • opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
  • przedstawianie Zarządowi opinii i zaleceń w zakresie działalności Fundacji.
 2. W skład Rady wchodzą Przewodniczący oraz 2 członków. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Fundatora. Po śmierci Fundatora Rada dokonuje zmian w swoim składzie poprzez powołanie i odwołanie kolejnych członków.
 3. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego.
 4. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 8

 1. Zarząd składa się z minimum 2 osób w tym Prezesa Fundacji. 
 2. Prezesa i członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator, a po jego śmierci Rada, na okres kadencji trwającej trzy lata. 
 3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundacje na zewnątrz.
 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu . 
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać za swoją pracę wynagrodzenie, którego wysokość określa Fundator, a po jego śmierci Rada.

§ 9

Szczegółowy tryb działania organów Fundacji określają regulaminy Rady i Zarządu. Regulaminy ustala Fundator, a po jego śmierci Rada na wniosek ½ jej członków lub na wniosek Zarządu.

Rozdział IV
Majątek i dochody Fundacji

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w łącznej kwocie 5.000.00 zł  (pięć tysięcy złotych) wniesione przez Fundatora oraz środki pieniężne, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundacje w czasie jej działalności. 
 2. Źródłami finansowania Fundacji są:
  1. darowizny, spadki, zapisy;
  2. dotacje, subwencje oraz granty;
  3. zbiórki, imprezy publicznych, loterie i inne podobne akcje społeczne organizowane przez Fundację zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  4. majątek Fundacji;
  5. odsetki bankowe od zgromadzonego kapitału; 6. inne źródła dozwolone prawem.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacji wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział V
Gospodarka finansowa Fundacji

  § 13

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 14

Zmiany statutu dokonuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady. Po śmierci Fundatora zmiany statutu dokonuje Rada na wniosek ½ jej członków lub na wniosek Zarządu. 

§ 15

Fundacja może połączyć się z inna fundacją za zgodą Fundatora, a po jego śmierci na podstawie uchwały Rady podjętej większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 16

 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością ¾ głosów w obecności ¾ liczby jej członków.
 2. W uchwale Rada wyznacza likwidatora Fundacji, sposób wykorzystania majątku Fundacji pozostałego po jej likwidacji oraz zabezpieczenia dokumentów Fundacji.

§ 17

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Krajowego Rejestru Sądowego.

Dnia 25 października 2011 roku                                                          Fundator

Dziękujemy, zapisałeś się na naszą listę mailingową. Teraz potwierdź zapis w wiadomości, którą dostałeś na maila.
Skip to content